ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date