โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (แผน, TOR, ราคากลาง, ประกาศผลผู้ชนะ)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ

- ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบระมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ

Procurement: Start Date