ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date