ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาออนไลน์หอสมุดป๋วยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาออนไลน์หอสมุดป๋วยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date