Academic Search Complete

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษาสัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อเรื่อง และให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ 1887