AREA

ฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขวางที่สุดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการประเมินและวิจัยทรัพย์สิน มีเอกสารการขาย (brochure) ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ พร้อมภาพถ่ายความคืบหน้าของโครงการแทบทุกแห่งในทุกจังหวัดและในอำเภอหลัก

(ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดศ.สังเวียน อินทรวิชัย )