CHE PDF Dissertation Full Text

CHE PDF Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวน 3,850 รายชื่อ ที่จัดพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 1997-2004 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้สมาชิกโครงพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS ในรูปแบบ CD-ROM และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น

เนื้อหาในฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์