IET eBooks Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Institution of Engineering and Technology ครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำการรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือมากกว่า 400 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าถึงหนังสือได้ตั้งแต่ปี 1979-2018