Journal Citation Reports (JCR)

ฐานข้อมูลเพื่อประเมินและจัดลำดับคุณภาพของวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดสถิติการถูกนำไปอ้างอิง และสามารถสืบค้นค่าการถูกอ้างถึงของบทความในวารสารต่างๆ ซึ่งครอบคลุมวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์