Karger Online Journals

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารด้านแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญประมาณ 100 รายชื่อ โดยเน้นเนื้อหาด้านการรักษาและการวิจัยที่รวบรวมจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในเครือข่ายทั่วโลก