Kidney International

Kidney International เป็นวารสารทางการของสมาคมโรคไตนานาชาติ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1972 – ปัจจุบัน