NEWSCenter

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล

หมายเหตุ : สมาชิกห้องสมุดสามารถติดต่อขอ username/password เพื่อใช้บริการนอกเครือข่าย มธ. ได้จากห้องสมุดสาขาทุกแห่ง