Project MUSE 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเรื่องพื้นที่และชาติพันธุ์ศึกษา ศิลปะและสถาปัตยกรรม การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การศึกษา ภาพยนตร์ละครและศิลปะการแสดง ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ห้องสมุดและสิ่งพิมพ์ วรรณกรรม การแพทย์และสุขภาพ ดุริยศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สตรีและเพศศึกษา โดยเน้นสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยแก่สถาบันการศึกษาเน้นหลักในเนื้อหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์