PsycINFO

ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปจากบทความวารสารวิชาการ หนังสือ และวิทยานิพนธ์ สาขาพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และสุขภาพจิตจาก American Psychological Association (APA) ซึ่งได้รวบรวมวารสาร peer-reviewed และรายการอ้างอิง จำนวนมากกว่า 3 ล้าน รายการ และได้รับการคัดเลือกจากวารสารมากกว่า 2,500 ชื่อ ในหลายภาษา และให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1800 – ปัจจุบัน