SciFinder

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract & Bibliographic database) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่สองฐาน (CAplus และ Medline) กว่า 49 ล้านเอกสาร รวบรวมปฏิกิริยาเคมี (CASREACT) กว่า 40 ล้านปฏิกิริยา และให้บริการเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มไปยังวารสารออนไลน์ (Electronic journals) และสิทธิบัตร (Patents) เพื่อเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม SSM Module สามารถสืบค้นโครงสร้างย่อยทางเคมี เพื่อให้การวิจัย ครอบคลุมการสังเคราะห์สาร และปฏิกิริยาในสภาวะที่ถูกควบคุมมากยิ่งขึ้น

(การเข้าใช้ SciFinder ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในระบบก่อน การลงทะเบียนต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น (user@tu.ac.th, user@dome.tu.ac.th, user@thammasat.net) เพื่อเป็นการระบุตัวตนและสถานะของบุคคลจากสถาบันที่บอกรับฐาน SciFinder)

หมายเหตุ : สำนักพิมพ์จะปิดการใช้งานSciFinder ในเดือน เม.ย. 2563 ภายหลังช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล SciFinder เวอร์ชั่นเดิมได้ ต้องเข้าใช้งานที่ SciFindern  ค่ะ