Yearbook of international organization online

หนังสือรายปีที่รวบรวมรายชื่อองค์กรระดับนานาชาติกว่า 66,000 แห่ง ซึ่งรวมทั้งองค์กรที่แสวงหาผลกำไร และไม่แสวงหาผลกำไรใน 300 ประเทศ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ เป้าหมาย กิจกรรม สมาชิก เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มข้อมูลอีกประมาณ 1,200 รายชื่อในทุกๆ ปี