TULIBS Annual Conference 2007

TULIBS Annual Conference 2007

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550 เรื่อง ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน (The Proactive Library: An Adaptation to become the Borderless Library) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การบรรยายและอภิปราย

  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ห้องสมุดเชิงรุกที่ผู้บริหารคาดหวัง โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การบรรยาย เรื่อง รุกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์จริง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช ภัทราคร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • การบรรยาย เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการจัดการห้องสมุดเชิงรุก โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุก โดย ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • การอภิปราย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุก โดย นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร นักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • การบรรยาย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้กับห้องสมุดเชิงรุก โดย นางสาวสมสุณีย์ ดวงแข เลขานุการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การบรรยาย เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการตลาดกับห้องสมุดเชิงรุก โดย ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์สื่อสาร องค์กร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และอุปนายก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย