TULIBS Annual Conference 2008

TULIBS Annual Conference 2008

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดรุ่นใหม่ (Development of Library Protential in the New Age) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

หัวข้อบรรยาย

  • การบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดสุดยอด : จากมุมมองนักบริหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • การบรรยาย เรื่อง การบริการจัดการห้องสมุดยุคใหม่ โดย ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การบรรยาย เรื่อง การออกแบบตกแต่งภายในห้องสมุดยุคใหม่ โดย อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การบรรยาย เรื่อง การบริหารงานไอซีทีในห้องสมุด โดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
  • การบรรยาย เรื่อง การบริการตราสินค้า (Brand Management) โดย วิบูลย์ จุง Senior Manager, Operations, AGB Nielsen Media Research (Thailand) Limited.
  • การบรรยาย เรื่อง โพล กับ ห้องสมุดสมัยใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • การบรรยาย เรื่อง คุณภาพ มาตรฐาน และการเทียบเคียงสมรรถนะของการบริการสารสนเทศในห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาจิตบรืการแก่พนักงานทั้งองค์กร โดย จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • การบรรยาย เรื่อง การบริการที่มีคุณภาพ โดย พิณคำ โรหิตเสถียร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)