TULIBS Annual Conference 2009

TULIBS Annual Conference 2009

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552

การประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552 เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า (Change Management of Libraries in the Next Decade) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

หัวข้อบรรยาย

  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สุ จิ ปุ ลิ - ฟัง คิด ถาม เขียน : หัวใจของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
  • การบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยี 2.0 (Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0) จำเป็นสำหรับห้องสมุดจริงหรือ? โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • การบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง (The Changing Roles of Libraries and Librarians: Case study of the University of Hong Kong Libraries) โดย Dr. Anthony Ferguson, University Librarian, University of Hong Kong
  • การบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดในฝันของนักวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. ณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์การอ้างอิงวารสารวิชาการไทย และอาจารย์ประจำคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • การบรรยาย เรื่อง พลังแห่งบุคลิกภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โดย อาจารย์ประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส
  • การบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จในห้องสมุด โดย อาจารย์สุวดี หอมจันทร์เจือ ผู้อำนวยการ บริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิงพฤติกรรม จำกัด
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เรื่อง กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน โดย อาจารย์สุวดี หอมจันทร์เจือและคณะ