TULIBS Annual Conference 2010

TULIBS Annual Conference 2010

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553 เรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาห้องสมุดสู่ความสำเร็จ (Paradigm of Library Development for Success) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ

หัวข้อบรรยาย

  • การบรรยาย เรื่อง จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archive) : การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศระยะยาว โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • การบรรยาย เรื่อง คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ การวัดและประเมินบริการห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • การบรรยาย เรื่อง ศาสตร์แห่งความสำเร็จ พิชิตอุปสรรคในงานห้องสมุด โดย อาจารย์ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง ประธานกรรมการในเครือบริษัท เรสเตอร์ กรุ๊ป 8 จำกัด และประธานกรรมการบริษัท ดำรง เบรนแมนเนจเม้นท์ จำกัด
  • การบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำ Mind Map เพื่อผลสำเร็จของงานห้องสมุด โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ วิทยากรผู้ได้รับอนุญาตอบรมหลักสูตร Mind Mapping/ MindManager/ Who moved my Cheese? ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ขวัญข้าว' 94
  • การบรรยาย เรื่อง Libraries: A Framework for Excellence: A Report on Work in Progress at Technische Universitat Munchen Library, Germany โดย Dr. Reiner Kallenborn ผู้อำนวยการห้องสมุด Technische Universitat Munchen ประเทศเยอรมนี และกรรมการบริหาร International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL)
  • การบรรยาย เรื่อง Social Networking, Social Media และ i-Society กับการพัฒนาห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การบรรยาย เรื่อง Seven Habits: หลักการเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและงาน โดย ดร. สุรชาติ กิ่มมณี ประธานบริษัท ฮิวแมน โซลูชั่นส์ จำกัด