TULIBS Annual Conference 2011

TULIBS Annual Conference 2011

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554

การประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554 เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ (Professional Library Management) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ

หัวข้อบรรยาย

  • การบรรยาย เรื่อง การบริหารงานองค์กรแบบมืออาชีพ โดย นายจรุญศักดิ์ ฉวีศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  • การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง โดย ดร. สุรพงษ์ มาลี หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและการจัดการความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • การบรรยาย เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดย ดร. สุรพงษ์ มาลี หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและการจัดการความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมในการให้บริการ โดย นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักบริหารนโยบายธุรกิจ และสำนัก BPI (Business Process Improvement) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  • การบรรยาย เรื่อง การเป็นผู้นำแบบ Synergy Leadership โดย ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • การบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การจัดซื้อและเทคนิคการเจรจาต่อรอง โดย นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  • การบรรยาย เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงานในห้องสมุดแบบมืออาชีพ โดย นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน