TULIBS Annual Conference 2012

TULIBS Annual Conference 2012

เทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน (Learning and Sharing to Become One) วันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์

​วันที่ 30 สิงหาคม 2555

 • 8.45-9.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   
 • 10.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียนกับประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
 • 13.30-15.00 น. การบรรยายเรื่อง ห้องสมุดกับประชาคมอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2555

 • 8.30-10.10 น. การบรรยายเรื่อง จุดเด่นของสมาชิกประชาคมอาเซียน โดย ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
   
 • 10.30-12.00 น.การบรรยายเรื่องประชาคมอาเซียนกับการส่งเสริมการอ่าน โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
   
 • 13.30-15.00 น. การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน โดย

  Mr. Somxay Khamphavong, Deputy Director of Central Library, National University of Laos, President of Laos Library and Information Consortium (LALIC)

  Ms. Kolap Mao, Library Director at Pannasastra University of Cambodia

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์, รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยทรัพยากร และอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย