TULIBS Annual Conference 2014

TULIBS Annual Conference 2014

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557

การประชุมวิชาการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (Library Development: Current Trends and Future Challenges) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

หัวข้อบรรยาย

  • การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดและบุคลากร : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การบรรยาย เรื่อง Smart Technologies กับการพัฒนาห้องสมุด โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) และกรรมการ Event Management Association (EMA) พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ด้านไอที
  • การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม Koha ให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดย นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย CEO and Developer บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด
  • การบรรยาย เรื่อง การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต โดย ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การบรรยาย เรื่อง การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจกในห้องสมุดด้วย Carbon Footprint โดย ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • การอภิปราย เรื่อง CopyCat : ระบบนำส่งพร้อมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ โดย ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ นักวิจัยงานวิจัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ นายสันติพงษ์ ไทยประยูร นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • การบรรยาย เรื่อง บทบาทของห้องสมุดกับการเป็น E-Research Support โดย รศ. ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล อาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช