โครงการซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับฉายวีดีทัศน์

โครงการซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับฉายวีดีทัศน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date