โครงการจ้างแปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นดิจิทัลไฟล์

โครงการจ้างแปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นดิจิทัลไฟล์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date