โครงการซื้อฐานข้อมูล LWW Total Access Collection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดโครงการซื้อฐานข้อมูล LWW Total Access Collection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

2. ตารางแสดงราคากลาง

3. ข้อกำหนดการจ้าง (TOR)

4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date