โครงการซื้อฐานข้อมูล Nature Journals โดยวิธีคัดเลือก

โครงการซื้อฐานข้อมูล Nature Journals โดยวิธีคัดเลือก

ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date