โครงการ ซื้อฐานข้อมูล Nature Journals โดยวิธีคัดเลือก

โครงการ ซื้อฐานข้อมูล Nature Journals โดยวิธีคัดเลือก มีเอกสารประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. รายละเอียดการจ้าง (TOR)
3. ราคากลาง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date