โครงการ Taylor & Francis Medical Library โดยวิธีคัดเลือก

 โครงการ Taylor & Francis Medical Library โดยวิธีคัดเลือก มีเอกสารเกี่ยวข้องประกอบด้วย
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. รายละเอียดการจ้าง (TOR)
3. ราคากลาง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date