โครงการซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Medical Library โดยวิธีคัดเลือก

โครงการซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Medical Library โดยวิธีคัดเลือก 

ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date