โครงการซื้อฐานข้อมูล Business Source Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Procurement Type(s)

โครงการซื้อฐานข้อมูล Business Source Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date