โครงการซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ Turnitin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Procurement Type(s)

โครงการซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ Turnitin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date