ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Procurement Type(s)

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date