โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date