ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date