ตัวอย่างรายการวัสดุและครุภัณฑ์

นิยาม

วัสดุคงทน :  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า

วัสดุสิ้นเปลือง :  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ :  สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ครุภัณฑ์ :  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ (1) คงทนถาวร (2) มีอายุการใช้งานยืนนาน (3) เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม


รายการวัสดุและครุภัณฑ์

วัสดุ ครุภัณฑ์
ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ประเภท ครุภัณฑ์
รายชื่อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559    
- ไม้ต่างๆ กระดาษ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา - รถยนต์นั่ง
- แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก ท่อต่างๆ - รถยนต์โดยสาร
- เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ดินสอ ดอกลำโพง - รถเข็น
- เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ปากกา หน่วยประมวลผล - รถยกของ
- ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ยางลบ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) - รถปั้นจั่น
- ไม้บรรทัดเหล็ก น้ำยาลบคำผิด ซีดีรอมไดรฟ์ - รถบรรทุก
- กรรไกร เทปกาว แผงวงจร - รถไถ
- หม้อ ซองเอกสาร เบาะรถยนต์ - รถแทรคเตอร์
- กระทะ ลวดเย็บกระดาษ เครื่องยนต์ - เครื่องทำลายเอกสาร
- กะละมัง กาว ชุดเกียร์รถยนต์ - เครื่องสแกนเนอร์
- ตะหลิว ชอล์ค เบรก - เครื่องคอมพิวเตอร์
- กรอบรูป น้ำมันเบรก ครัช - จอคอมพิวเตอร์
- มีด ผงซักฟอก พวงมาลัย (รถยนต์) - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
- ค้อน สบู่ สายพานใบพัด - เครื่องสำรองไฟ
- ไขควง น้ำยาดับกลิ่น หม้อน้ำ - กล้องส่องทางไกล
- คีม ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช/สัตว์ หัวเทียน - โต๊ะ
- ชะแลง อาหารสัตว์ แบตเตอรี่ - โต๊ะทำงาน
- จอบ พืชและสัตว์ จานจ่าย - โต๊ะรับแขก
- สิ่ว ปุ๋ย ล้อ - โต๊ะหมู่บูชา
- เสียม สำลี และผ้าพันแผล ถังน้ำมัน - เก้าอี้
- เลื่อย เวชภัณฑ์ ไฟหน้า - ตู้โชว์
- ขวาน แอลกอฮอล์ ไฟเบรก - ตู้เก็บของ
- กบไสไม้ ฟิล์มเอกซเรย์ - - ตู้เก็บเอกสาร
- เทปวัดระยะ เคมีภัณฑ์ - - ตู้นิรภัย
- เคียว น้ำมันทาไม้ - - ชั้นเก็บเอกสาร
- ประแจ ทินเนอร์ - - เครื่องดูดฝุ่น
- หนังสือ สี - - เครื่องขัดพื้น
- แปรงลบกระดานดำ ปูนซีเมนต์ - - เครื่องคำนวณ
- ถัง ทราย - - เครื่องชุมสายโทรศัพท์
- ถาด อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก - - ตู้โทรศัพท์
- แก้วน้ำ กระเบื้อง - - เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
- เก้าอี้พลาสติก สังกะสี - - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
- - ตะปู - - เตาไมโครเวฟ
- - เหล็กเส้น - - เครื่องกรองอากาศ
- - น้ำหมึกปรินท์ - - โทรทัศน์
- - ตลับผงหมึก - - ลำโพง
- - ยางรถยนต์ - - เครื่องสัญญาณเตือนภัย
- - เทปพันสายไฟ - - จักรเย็บผ้า
- - สายไฟฟ้า - - เครื่องพ่นสี
- - หลอดไฟฟ้า - - เครื่องกรึง
- - พู่กัน - - เครื่องเจาะ
- - ฟิวส์ - - เครื่องผสมคอนกรีต
- - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์
- - แก๊สหุงต้ม - - เครื่องสีข้าวโพด
- - น๊อตและสกรู - - เครื่องตัดวัชพืช
- - หลอดไฟฟ้า - - เครื่องหว่านปุ๋ย
- - สมุด - - เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์
- - - - - เครื่องกรอฟัน
- - - - - เครื่องให้ออกซิเจน
- - - - - เครื่องเอกซเรย์
- - - - - เครื่องวัดความดันโลหิต
- - - - - เครื่องตรวจเม็ดเลือด
- - - - - โคมไฟฟ้า
- - - - - กระดานดำ
- - - - - เคาน์เตอร์
- - - - - เครื่องพิมพ์ดีด
- - - - - เครื่องอัดสำเนา
- - - - - เครื่องถ่ายเอกสาร
- - - - - เครื่องเจียระไน
- - - - - เครื่องทอผ้า
- - - - - เครื่องตัดโลหะ
- - - - - เครื่องสูบน้ำ
- - - - - แท่นกลึง
- - - - - เครื่องคว้าน
- - - - - ถังเก็บเชื้อเพลิง
- - - - - เครื่องปั๊มและตัดโลหะ
- - - - - แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบ
- - - - - จักรอุตสาหกรรม
- - - - - พัดลม
- - - - - กล้องถ่ายรูป
รายชื่อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
วัสดุสำนักงาน หนังสือ กระดาษ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร
วัสดุสำนักงาน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก หมึก - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนเนอร์
วัสดุสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ดินสอ - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ
วัสดุสำนักงาน ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ปากกา - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน
วัสดุสำนักงาน ไม้บรรทัดเหล็ก ยางลบ - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก
วัสดุสำนักงาน กรรไกร น้ำยาลบคำผิด - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา
วัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก เทปกาว - ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้
วัสดุสำนักงาน แปรงลบกระดานดำ ลวดเย็บกระดาษ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์
วัสดุสำนักงาน ตรายาง กาว - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บของ
วัสดุสำนักงาน ขาตั้ง (กระดานดำ) ชอล์ค - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
วัสดุสำนักงาน ที่ถูพื้น สมุด - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย
วัสดุสำนักงาน ตะแกรงวางเอกสาร ซองเอกสาร - ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บเอกสาร
วัสดุสำนักงาน เครื่องตัดโฟม ตลับผงหมึก - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น
วัสดุสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ น้ำหมึกปรินท์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องขัดพื้น
วัสดุสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ เทปพีวีซี แบบใส - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคำนวณ
วัสดุสำนักงาน กุญแจ น้ำยาลบกระดาษไข - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องชุมสายโทรศัพท์
วัสดุสำนักงาน ภาพเขียน, แผนที่ กระดาษไข - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์
วัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ไม้บรรทัด - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
วัสดุสำนักงาน แผงปิดประกาศ คลิป - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
วัสดุสำนักงาน แผ่นป้านชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน เป๊ก - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องกรองอากาศ
วัสดุสำนักงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ เข็มหมุด - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร
วัสดุสำนักงาน มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษคาร์บอน - ครุภัณฑ์สำนักงาน โคมไฟฟ้า
วัสดุสำนักงาน พรม (ต่อผืน) แฟ้ม - ครุภัณฑ์สำนักงาน กระดานดำ
วัสดุสำนักงาน นาฬิกาตั้งหรือแขวน สมุดบัญชี - ครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์
วัสดุสำนักงาน พระพุทธรูป สมุดประวัติข้าราชการ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ดีด
วัสดุสำนักงาน พระบรมรูปจำลอง แบบพิมพ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา
วัสดุสำนักงาน กระเป๋า ผ้าสำลี - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร
วัสดุสำนักงาน ตาชั่งขนาดเล็ก ธงชาติ - ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม
วัสดุสำนักงาน - สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน หีบเหล็กเก็บเงิน
วัสดุสำนักงาน - ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
วัสดุสำนักงาน - น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล
วัสดุสำนักงาน - น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน ฟิวส์ ดอกลำโพง ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องบันทึกเงินสด
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขาตั้งไมโครโฟน เทปพันสายไฟฟ้า แผงวงจร ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เช็ค
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หัวแร้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า ผังแสดงวงจรต่างๆ ครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ ครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า หลอดไฟ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังเก็บน้ำ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรุกระดาษไข
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องประจุไฟ ปลั๊กไฟฟ้า - ครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นอ่านหนังสือ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สวิตช์ไฟฟ้า - ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่วางหนังสือพิมพ์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรพิมพ์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ลูกถ้วยสายอากาศ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับเหรียญ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - รีซีสเตอร์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับธนบัตร
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยุตามตัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ขนาดใหญ่
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เบรกเกอร์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตาชั่งดิจิทัล หรือขนาดใหญ่
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรเย็บผ้า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับโทรทัศน์ - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรอุตสาหกรรม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จานรับสัญญาณดาวเทียม - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรทำลวดลาย
วัสดุงานบ้านงานครัว หม้อ ผงซักฟอก - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรพันริม
วัสดุงานบ้านงานครัว กระทะ สบู่ - ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน
วัสดุงานบ้านงานครัว กะละมัง น้ำยาดับกลิ่น - ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเขียนตัวอักษร
วัสดุงานบ้านงานครัว ตะหลิว แปรง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง
วัสดุงานบ้านงานครัว กรอบรูป ไม้กวาด - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร
วัสดุงานบ้านงานครัว มีด เข่ง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยกของ
วัสดุงานบ้านงานครัว ถัง มุ้ง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปั้นจั่น
วัสดุงานบ้านงานครัว ถาด ผ้าปูที่นอน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
วัสดุงานบ้านงานครัว แก้วน้ำ ปลอกหมอน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ถังเก็บเชื้อเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว จานรอง หมอน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก
วัสดุงานบ้านงานครัว ถ้วยชาม ผ้าห่ม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากเครื่องบิน
วัสดุงานบ้านงานครัว ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเทรลเลอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
วัสดุงานบ้านงานครัว โอ่งน้ำ - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยาน
วัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอน - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์
วัสดุงานบ้านงานครัว กระโถน - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือบด
วัสดุงานบ้านงานครัว เตาไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือติดท้าย
วัสดุงานบ้านงานครัว เตาน้ำมัน - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือเร็ว
วัสดุงานบ้านงานครัว เตารีด - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือพ่วง
วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องบดอาหาร - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แม่แรงยกอากาศยาน
วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องตีไข่ไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะเทท้าย
วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องปิ้งขนมปัง - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
วัสดุงานบ้านงานครัว กระทะไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำมัน
วัสดุงานบ้านงานครัว หม้อไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ
วัสดุงานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องยนต์ (ยกเครื่องใหม่)
วัสดุงานบ้านงานครัว กระติกน้ำร้อน - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น
วัสดุงานบ้านงานครัว กระติกน้ำแข็ง - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถแทรคเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว ถังแก๊ส - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องพ่นสี
วัสดุงานบ้านงานครัว เตา - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคลื่องกลึง
ค่าอาหารเสริม - นม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - วัสดุประกอบอาหาร - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมคอนกรีต
วัสดุก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
วัสดุก่อสร้าง ค้อน ทินเนอร์ ท่อต่างๆ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องกระทุ้งดิน หรือแอสฟัลท์
วัสดุก่อสร้าง คีม สี ท่อน้ำบาดาล ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะหิน
วัสดุก่อสร้าง ชะแลง ปูนซีเมนต์ - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะเหล็ก
วัสดุก่อสร้าง จอบ ทราย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
วัสดุก่อสร้าง สิ่ว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ
วัสดุก่อสร้าง เสียม กระเบื้อง - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมยางแอสฟัลท์
วัสดุก่อสร้าง เลื่อย สังกะสี - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน
วัสดุก่อสร้าง ขวาน ตะปู - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือทดลองความลาดเท
วัสดุก่อสร้าง กบไสไม้ เหล็กเส้น - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า
วัสดุก่อสร้าง เทปวัดระยะ แปรงทาสี - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยไฟฟ้า
วัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ปูนขาว - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอกแม่แรง
วัสดุก่อสร้าง สว่าน - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเตาต้มยาง
วัสดุก่อสร้าง โถส้วม - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถพ่นยาง
วัสดุก่อสร้าง อ่างล้างมือ - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักดิน
วัสดุก่อสร้าง ราวพาดผ้า - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบด
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไขควง ยางรถยนต์ เบาะรถยนต์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประแจ น้ำมันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล่) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็กเรียบ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แม่แรง น๊อตและสกรู ชุดเกียร์รถยนต์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดตีนแกะ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กุญแจปากตาย สายไมล์ เบรก ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดอัดขยะ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กุญแจเลื่อน เพลา ครัช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักล้อยาง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง คีมล็อค ฟิล์มกรองแสง พวงมาลัย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกรดเดอร์
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ล็อคเกียร์ - สายพานใบพัด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ล็อคคลัตช์ - หม้อน้ำ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถอัดฉีด
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กระจกโค้งมน - หัวเทียน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกลี่ยดิน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ล็อคพวงมาลัย - แบตเตอรี่ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟกระพริบ - จานจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถกวาดถนน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน - ล้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องโม่หิน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร - ถังน้ำมัน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตอกเข็ม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - ไฟหน้า ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตีเส้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - ไฟเบรก ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดจารบี
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - อานจักรยาน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - ตลับลูกปืน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดกระเบื้อง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - กระจกมองข้างรถยนต์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - กันชนรถยนต์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสัญญาณเตือนภัย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - เข็มขัดนิรภัย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - แก๊สหุงต้ม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเชื้อเพลิง - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคลื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันดีเซล - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันก๊าด - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเบนซิน - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเตา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันจารบี - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นเสียง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเครื่อง - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ถ่าน - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ก๊าส - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลี และผ้าพันแผล - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องถอดเทป
วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่วางกรวยแก้ว เวชภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุ - เทป
วัสดุวิทยาศาสตร์ กระบอกตวง แอลกอฮอล์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเล่นซีดี - ดีวีดี
วัสดุวิทยาศาสตร์ เบ้าหลอม ฟิล์มเอกซเรย์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า
วัสดุวิทยาศาสตร์ หูฟัง (Stethoscope) เคมีภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป
วัสดุวิทยาศาสตร์ เปลหามคนไข้ ออกซิเจน - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
วัสดุวิทยาศาสตร์ คีมถอนฟัน น้ำยาต่างๆ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับโทรทัศน์
วัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดน้ำฝน เลือด - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล
วัสดุวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิง สายยาง - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพยนตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่ง ลูกยาง - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายวิดีโอ
วัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หลอดแก้ว - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องอัดและขยายภาพ
วัสดุวิทยาศาสตร์ - ลวดเชื่อมเงิน - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพยนตร์
วัสดุวิทยาศาสตร์ - ถุงมือ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายสไลต์
วัสดุวิทยาศาสตร์ - กระดาษกรอง - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องวิดีโอ
วัสดุวิทยาศาสตร์ - จุกต่างๆ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพทึบแสง
วัสดุวิทยาศาสตร์ - สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
วัสดุวิทยาศาสตร์ - หลอดเอกซเรย์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเทปซิงโครไนต์
วัสดุการเกษตร เคียว ปุ๋ย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไฟแวบ
วัสดุการเกษตร สปริงเกลอร์ (Sprinkler) ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช/สัตว์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ
วัสดุการเกษตร จอบหมุน อาหารสัตว์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องล้างฟิล์ม
วัสดุการเกษตร จานพรวน พืชและสัตว์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โต๊ะตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์
วัสดุการเกษตร ผานไถกระทะ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
วัสดุการเกษตร คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอ
วัสดุการเกษตร เครื่องดักแมลง วัสดุเพาะชำ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องตัดต่อภาพ
วัสดุการเกษตร ตะแกรงร่อนเบนโธส อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ
วัสดุการเกษตร อวน (สำเร็จรูป) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอฟัน
วัสดุการเกษตร กระชัง หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขาตั้งกล้อง พู่กัน - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขาตั้งเขียนภาพ สี - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจเม็ดเลือด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เครื่องกรอเทป ฟิล์ม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โคมไฟผ่าตัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด (Memory Card) - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์มสไลด์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงตรวจโรค
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงตรวจภายใน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงเด็ก
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - ภาพถ่ายดาวเทียม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงทำคลอด
วัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นชนิดนั่ง
วัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นชนิดนอน
วัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศและสังกัด - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นทำแผล
วัสดุเครื่องแต่งกาย ถุงเท้า - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นถาดแจกยา
วัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้า - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นอาหาร
วัสดุเครื่องแต่งกาย เข็มขัด - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นผ้าเปื้อน
วัสดุเครื่องแต่งกาย หมวก - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า
วัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าผูกคอ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็ก
วัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทำฟัน
วัสดุกีฬา ห่วงยาง - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์
วัสดุกีฬา ลูกฟุตบอล - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์
วัสดุกีฬา ลูกปิงปอง - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ
วัสดุกีฬา ไม้ตีปิงปอง - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องดูดาว
วัสดุกีฬา ลูกแชร์บอล - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
วัสดุกีฬา ไม้แบดมินตัน - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนัก
วัสดุกีฬา ไม้เทนนิส - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดอากาศ
วัสดุกีฬา เชือกกระโดด - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะของของเหลว
วัสดุกีฬา ดาบสองมือ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือเทียบสีเคมี
วัสดุกีฬา ตะกร้อ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย
วัสดุกีฬา ตระกร้าหวายแชร์บอล - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน
วัสดุกีฬา ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตระกร้อ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเป่าลม
วัสดุกีฬา นกหวีด - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า
วัสดุกีฬา นาฬิกาจับเวลา - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือเติมน้ำยา
วัสดุกีฬา นวม - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
วัสดุกีฬา ลูกทุ่มน้ำหนัก - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจับความเร็ว
วัสดุกีฬา เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดกำลังอัด
วัสดุกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความถี่
วัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความสูง
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Diskette ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Floppy Disk ซีดีรอมไดรฟ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดัดลมขับด้วยเครื่องยนต์
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Removable Disk แผ่นกรองแสง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรองแสง
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Compact Disc แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจัดแสง
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Digital Video Disc เมนบอร์ด (Main Board) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องทดสอบแสงสว่าง
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Flash Drive เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดรังสี
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เทปบันทึกข้อมูล คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดพลังแสงแดด
วัสดุคอมพิวเตอร์ - ReelMagnetic Tape เมาส์ (Mouse) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความกดอากาศ
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Cassette Tape พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน
วัสดุคอมพิวเตอร์ - Cartridge Tape เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ
วัสดุคอมพิวเตอร์ - หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความเป็นกรด
วัสดุคอมพิวเตอร์ - ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ Ethernet Card ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องระเหยของเหลว
วัสดุคอมพิวเตอร์ - กระดาษต่อเนื่อง Lan Card ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ
วัสดุคอมพิวเตอร์ - สายเคเบิล Anti Virus Card ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดเม็ดดิน
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - Sound Card ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความชื้นในดิน
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบดิสเกตต์ (Diskette) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ทำน้ำแข็ง
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หม้อต้มเครื่องมือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หม้อเก็บอากาศ
วัสดุคอมพิวเตอร์ - - เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบออพติคอล (Optical) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตาแอลกอฮอล์
วัสดุการศึกษา หุ่น - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โซเดียมแลมพ์
วัสดุการศึกษา แบบจำลองภูมิประเทศ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ
วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องขบนิ่ว
วัสดุการศึกษา กระดานลื่นพลาสติก - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตักตะกอน
วัสดุการศึกษา เบาะยืดหยุ่น - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดตะกอน
วัสดุการศึกษา เบาะมวยปล้ำ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้จมูก
วัสดุการศึกษา เบาะยูโด - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้คอ
วัสดุเครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ
วัสดุเครื่องดับเพลิง - ลูกบอลดับเพลิง - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดเลือดและหนอง
วัสดุสนาม เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเจาะกระดูก
วัสดุสนาม ถุงนอน - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเจาะไข
วัสดุสนาม เข็มทิศ - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอุ่นสไลต์
วัสดุสนาม เปล - - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหาเย