การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 1)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS

จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด

วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์