การค้นหาทรัพยากรด้วย One Search

One search ระบบค้นหาหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสาร ภาพยนตร์ ซีดีเพลง ทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวเล่ม (Printed) และแบบดิจิทัล ด้วยการใส่คำค้นเพียงครั้งเดียว แต่ได้ผลการสืบค้นที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่ห้องสมุดมีให้บริการ รวมทั้งข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์