SciVal

SciVal เป็นฐานข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน  การเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และแสดงเครือข่ายความร่วมมือได้ โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์