TULIB : Journal Index Database

ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร คือ แหล่งสืบค้นบทความวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความที่ต้องการ และจดรายละเอียดเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ เพื่อนำข้อมูลฉบับพิมพ์ไปขอยืมตัวเล่มวารสารจากเจ้าหน้าที่หอสมุดได้ กรณีที่เป็นบทความอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทันที