รายชื่อวารสาร (List of journals)

ลำดับที่

ชื่อวารสาร

1

Advanced Thailand Geographic

2

E-commerce

3

eLeader

4

Engineering today

5

Green network

6

HR corner

7

Journal of environmental research

8

MBA

9

MM Machine Tools & Metalworking

10

Money & Wealth

11

Productivity World

12

Strategy + Marketing

13

To Be Number One

14

การเงินธนาคาร

15

จุลสารข้อมูลสมุนไพร

16

ชีวจิต

17

ต่วยตูน' พิเศษ

18

เทคโนโลยีชาวบ้าน

19

เทศาภิบาล

20

นิตยสาร สสวท.

21

บ้านและสวน

22

ประชาคมท้องถิ่น

23

ผู้นำท้องถิ่น

24

ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

25

ไมโครคอมพิวเตอร์

26

วารสารกฎหมาย

27

วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน

28

วารสารการจัดการสมัยใหม่

29

วารสารนักบริหาร

30

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

31

วารสารสถาบันพระปกเกล้า

32

วารสารสังคมศาสตร์

33

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

35

ศิลปวัฒนธรรม

36

หมอชาวบ้าน

37

อนุสาร อ.ส.ท.

38

Business +

39

SME Thailand magazine

40

Thammasat Engineering Journal

41

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย)

42

วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

43

วิศวสารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

44

วิศวกรรมสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

46

ควิกพีซี *

47

บายคอมส์

48

PC Today *

49

Digital Camera *

50

นิตยสาร OFF ROAD รายเดือน ราคาบนปก80 บาท

51

ยานยนต์ *

52

กรังด์ปรีซ์ *

53

วารสารเทคนิค