พื้นที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ขนาดพื้นที่ 11,460 ตารางเมตร

  • ที่นั่งอ่าน 1,291 ที่นั่ง

  • คอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูล 56 เครื่อง

  • ห้องประชุมกลุ่มย่อย 16 ห้อง

  • ห้องบริการสื่อการศึกษา 50 ที่นั่ง

  • ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (IL1) 40 ที่นั่ง

  • ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (IL2) 25 ที่นั่ง

  • ห้องกิจกรรม 82 ที่นั่ง