บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • นักศึกษาปริญญาตรี

  - แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
     
  - การจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
     
  - การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
     
  - Book Delivery / TU THAIPUL / Worldshare ILL
     
  - บริการตอบคำถามผ่านไลน์แอด
     
  - บริการรับคืนหนังสือนอกสถานที่ (SC Building/ LC4)
    
  - บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book suggestion)

 • นักศึกษาปริญญาโท/เอก

  - แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
     
  - การจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
     
  - การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
     
  - ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis
     
  - บริการตรวจสอบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บริการตรวจสอบการคัดลอก
     
  - Book Delivery / TU THAIPUL / Worldshare ILL
     
  - บริการตอบคำถามผ่านไลน์แอด
     
  - บริการรับคืนหนังสือนอกสถานที่ (SC Building/ LC4)
     
  - บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book suggestion)

 • อาจารย์และนักวิจัย

  - แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
     
  - การจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
     
  - การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
     
  - บริการตรวจสอบการคัดลอก
     
  - Book Delivery / TU THAIPUL / Worldshare ILL
     
  - บริการตอบคำถามผ่านไลน์แอด
     
  - บริการนำส่ง-รับคืนหนังสือ
     
  - บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book suggestion)

 • บุคลากร

  - แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
  - การจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
  - การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin

  - Book Delivery / TU THAIPUL / Worldshare ILL

  - บริการตอบคำถามผ่านไลน์แอด

  - บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book suggestion)

 • บุคคลภายนอก

  - แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น

  - บริการคลังวิทยานิพนธ์ มธ.

  - บริการสมาชิกรายปี/สมาชิกสมบท

 • สิ่งอำนวยความสะดวก

  - เครื่องยืมหนังสือ
    
  - ตู้รับคืนหนังสือ
    
  - ห้องคอมพิวเตอร์
    
  - Video Ondeman
    
  - Study Room
    
  - ร้านถ่ายเอกสาร
    
  - ตู้น้ำดื่ม
   
  - ร้านกาแฟ