เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ระบบเสนอซื้อหนังสือของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KOHA Book Suggestion)

ขั้นตอนการเสนอซื้อ 

1. เลือก Login  in to your library account
2. เลือก Purchase Suggestions
3. เลือก New purchase suggestion 
4. กรอกรายละเอียดของหนังสือที่เสนอซื้อ
5. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วันทำการ

แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ

>>แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือของห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์<<