ฐานข้อมูลบทความวารสาร

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกว่า 1,000 รายชื่อ ที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีให้บริการ

Go to online database


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสแกน

วารสารที่หอสมุดบอกรับและสแกนไว้ให้บริการกับประชาคมธรรมศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัย

Go to online database


Thai Journals Online (ThaiJO)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลบทความวารสารในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถเข้าใช้บริการได้ที่

Go to online database


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

เว็บไซต์รวบรวมวารสารวิชาการ (Peer-reviewed journals) จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่ให้บริการในรูปแบบ Open Access มากกว่า 2,500,000 บทความ จากวารสารกว่า 9,000 รายการ ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดบทความได้ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โดยเข้าใช้บริการได้ที่

Go to online database