ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

Thamasat University Thesis

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 

Go to online database


Thailand Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย โดยโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

Go to online database


ProQuest Dissertations & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่หอสมุดบอกรับเพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก The largest single repository of graduate dissertations and theses Includes 4 million works – grows by 130K each year International scope – deposits from universities in 88 countries

Go to online database


รวมเว็บไซต์วิทยานิพนธ์ออนไลน์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


วิทยานิพนธ์ดีเด่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์