THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Full Record

ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500

ณัฐพล ใจจริง

Book Image
Write Book Review
Write Book Review
Cover Image

QRcode

QR Code
How to use QR code
How to use QR code
QR Code Definition
A machine-readable code consisting of an array of black and white squares, typically used for storing URLs or other information for reading by the camera on a smartphone.
QR Code Reading App
You can download the 'QR Code App' from the app store.
How to use QR Code
You can get the book information by scanning it on the specific search result page.
Detailed Information
Resource TypeMonograph
Personal Authorณัฐพล ใจจริง.
Title Statementขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี :การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 /ณัฐพล ใจจริง.
Edition Statementพิมพ์ครั้งที่ 1.
Publication/Yearนนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2563 [2020].
Physical Description32, 381 หน้า :ภาพประกอบ.
Series Statementหนังสือชุดสยามพากษ์ ;ลำดับที่ 5
Series Added Entry-Uniform Titleหนังสือชุดสยามพากษ์ ;ลำดับที่ 5.
ISBN9786167667881
6167667888
9786167667898
6167667896
General Noteเรียบเรียงและพัฒนาขึ้นมาจากวิทยานิพนธ์ การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500)
Formatted Contents Noteบทที่ 1 กราวพากย์ : ตัวตนและประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยในยุคสงครามเย็น -- บทที่ 2 จากสันติภาพสู่ความขัดแย้ง : การเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง -- บทที่ 3 รัฐประหาร 2490 : การล่มสลายของกลุ่มปรีดี และการแตกร้าวของพันธมิตรใหม่ -- บทที่ 4 สู่ภาวะกึ่งอาณานิคมในยุคสงครามเย็น : การหันเข้าหาสหรัฐอเมริกากับการปราบปรามศัตรูทางการเมือง -- บทที่ 5 ถนนทุกสายมุ่งสู่สหรัฐอเมริกา : การสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มทหาร และกลุ่มตำรวจไทย -- บทที่ 6 ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง : สหรัฐฯ กับแผนสงครามจิตวิทยา ต่อต้านคอมมิวนิสต์ -- บทที่ 7 ถอยห่างจากพญาอินทรี : นโยบายเป็นกลางและการเปิดประตู สู่ประชาธิปไตยในฐานะทางออกใหม่ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม -- บทที่ 8 ยามเมื่อลมพัดหวน : ความพยายามหวนคืนของมิตรเก่า "จอมพล ป.-ปรีดี" -- บทที่ 9 การก่อตัวของ "ไตรภาคี": ภาวะกึ่งอาณานิคม และการล่มสลายของประชาธิปไตยไทย -- บทที่ 10 บทสรุป.
Summary, Etc. Noteหนังสือ "ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี : การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500" เล่มนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจประวัติศาสตร์ การปฏิวัติ 2475 และขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติของผู้เขียน รวมถึงการที่ผู้เขียนมีโอกาสฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ภายใต้บรรยากาศการ "เกิดใหม่" ของคณะราษฎรภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยเฉพาะบทบาททางการเมืองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่ามกลางข้อมูลอันมหาศาล หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลออกมาอย่างเป็นระบบ และนำเสนอการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนหลากหลามิติ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ ในการเมืองไทยยุคทศวรรษ 2490 อย่างทะลุปรุโปร่ง!
Subject Added Entry-Geographic Nameไทยการเมืองและการปกครอง2491-2500.
Service Information
 • Book Delivery
Holdings Information
No. Accession No. Call No. Volume/Copy Location/Material Room/Shelf Availability Due Date Make a Reservation Service
1 31379008817034 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Checked Out 07.01.2024 Available for Reserve
2 31379008817042 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Checked Out 22.12.2023 Available for Reserve
3 31379008817067 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Checked Out 21.12.2023 Available for Reserve
4 31379008817687 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Checked Out 07.01.2024 Available for Reserve
5 31379015909071 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Checked Out 17.12.2023 Available for Reserve
6 31379015909089 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Available
7 31379015909097 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Checked Out 25.12.2023 Available for Reserve
8 31379015917942 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Available
9 31379015938674 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Available
10 31379015938682 DS586 .ณ63 2563 Pridi Banomyong Library/General Books/General Stacks Show map Checked Out 16.12.2023 Available for Reserve

Some Abstract

หนังสือ "ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี : การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500" เล่มนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจประวัติศาสตร์ การปฏิวัติ 2475 และขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติของผู้เขียน รวมถึงการที่ผ...

Full Abstract

หนังสือ "ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี : การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500" เล่มนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจประวัติศาสตร์ การปฏิวัติ 2475 และขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติของผู้เขียน รวมถึงการที่ผู้เขียนมีโอกาสฝึกฝนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ภายใต้บรรยากาศการ "เกิดใหม่" ของคณะราษฎรภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยเฉพาะบทบาททางการเมืองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่ามกลางข้อมูลอันมหาศาล หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลออกมาอย่างเป็นระบบ และนำเสนอการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนหลากหลามิติ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ ในการเมืองไทยยุคทศวรรษ 2490 อย่างทะลุปรุโปร่ง!
 

*Book review can be deleted if the content is not related to the book.

Add Book Review

Add Book Review
Stars(Score)
No Message Property.
 • 5 Stars
 • No Message Property.
 • 4 Stars
 • No Message Property.
 • 3 Stars
 • No Message Property.
 • 2 Stars
 • No Message Property.
 • 1 Star
 • No Message Property.
 • No Message Property.

Tag

Add Tags

go Top