THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Best Loan Book

Search Keyword

No Message Property. ~

Best Loan Book 100

대출 TOP 100 인기도서에 대한 목록 제공
Rank Title Author Publisher Publication Year Loan Count
1 การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น พวงทอง ภวัครพันธุ์ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2021 7
2 ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน สุด จอนเจิดสิน โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2001 5
3 [ทักษิณ ชินวัตร : หลักการและความคิด] = Thaksin Shinawatra : theory and thought บริษัท เวิร์คส์ ครีเอทีฟ จำกัด 2022 4
4 พลิกประวัติศาสตร์มหาอำนาจต้าหมิง ตังเหนียนหมิงเย่ว์ สยามอินเตอร์บุ๊ค 2022 4
5 ออริจินสตอรี : เรื่องเล่าของทุกสรรพสิ่งและพวกเรา = Origin story : a big history of everything คริสเตียน, เดวิด , ค.ศ. 1946- บริษัท บิบลิโอ จำกัด 2022 4
6 สงครามเย็น : ความรู้ฉบับพกพา แมคมาน, โรเบิร์ต เจ. , ค.ศ. 1949- บุ๊คสเคป 2022 4
7 ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญสู่สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส ค.ศ. 1815-1970 = Constitutional monarchy to republic : France, 1815-1970 สัญชัย สุวังบุตร ศักดิโสภาการพิมพ์ 2009 4
8 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น , ค.ศ. 1948- มติชน 2019 4
9 ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 Mirror of the 19th century Europe สัญชัย สุวังบุตร ศักดิโสภาการพิมพ์ 2008 4
10 บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 (The records of relation between Siam and foreign countries in 17th century) ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ กรมศิลปากร 1969 4
11 สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ = Ethnology of mainland Southeast Asia ปรานี วงษ์เทศ , 2491- นาตาแฮก 2020 3
12 สัตว์สงคราม : ประวัติศาสตร์บาดหมางที่ก่อร่างสร้างโลก แมคมิลลาน, มาร์กาเร็ต , ค.ศ. 1943- Bookscape 2023 3
13 อีกฟากหนึ่งของยุโรป : ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออกสมัยใหม่ ค.ศ.1800-2000 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ , 2499-2560 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2023 3
14 ยุโรปมืด = The sun still shines พีรพัฒน์ ตัณฑวณิช Sophia 2023 3
15 จักรวรรดิโรมันจากรุ่งเรืองสู่ล่มสลาย = [History of the Roman Empire] ธนานันท์ วงศ์บางพลู โนเบิ้ลบุ๊คส์ 2023 3
16 การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ : ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 สุพลธัช เตชะบูรณะ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2023 3
17 ศศิ สเก็ตซบุ๊ค บางกอก ไทยแลนด์ ไดอารี่ = Sasi's sketch book Bangkok Thailand diary ศศิ วีระเศรษฐกุล ฟูลสต็อป 2022 3
18 เปิดโลกอารยธรรมนูเบีย = Ancient Nubia ณัฐพล เดชขจร แสงดาว 2022 3
19 มหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทิวดอร์, แดเนียล , ค.ศ. 1982- บุ๊คสเคป 2022 3
20 ก่อร่างเป็นบางกอก แวน รอย, เอ็ดวาร์ด , ค.ศ. 1937- มติชน 2022 3
21 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์นุกูล ณ นคร บริษัทเพรส มีเดีย จำกัด 1999 3
22 ประวัติศาสตร์ยุโรป ยุคแรก ยุคกลาง ยุคใหม่ ธนู แก้วโอภาส สุขภาพใจ 2001 3
23 พลิกแผ่นดิน จากใต้เงาปีกมหาอำนาจสู่อิสรภาพถาวรของกลุ่มประเทศในเอเชีย ภาณุดา วงศ์พรหม Torch 2021 3
24 ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิมสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ , 2491- สมมติ 2020 3
25 ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 ณัฐพล ใจจริง ฟ้าเดียวกัน 2020 3
26 คนไทย / คนอื่น ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย ธงชัย วินิจจะกูล ฟ้าเดียวกัน 2017 3
27 การเมืองการปกครองไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยยุคที่สาม บุญลือ วงษ์ท้าว พล.อ สยามความรู้ 2016 3
28 โมฆสงคราม บันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ , 2443-2526 มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ 2015 3
29 พลังลาว ชาวอีสานมาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ , 2488- มติชน 2006 3
30 ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2005 3
31 การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สายพิน แก้วงามประเสริฐ มติชน 1995 3
32 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ วิวัฒนาการรัฐไทย กุลลดา มี้ด ฟ้าเดียวกัน 2019 3
33 ประวัติศาสตร์เวียดนาม ใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน อาณัติ อนันตภาค ยิปซี 2015 3
34 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภาพแห่งความแตกต่าง อาณัติ อนันตภาค ยิปซี สำนักพิมพ์ 2014 3
35 จากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ ความรู้เบื้องต้นการเมืองโลกเชิงวิพากษ์ผ่านสื่อภาพยนตร์ สรวิศ ชัยนาม ศยาม 2012 3
36 เวียดนาม ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร เหงียน, คัก เวียน Toyota Foundation ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2002 3
37 Barbarism and religion Pocock, John Greville Agard , 1924- Cambridge University Press 1999 3
38 จอมพล ป. พิบูลสงคราม อนันต์ พิบูลสงคราม โรงพิมพ์มนตรี 1975 3
39 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น , ค.ศ. 1948- มติชน 2023 2
40 นเรศวรนิพนธ์ : การเมือง อนุสาวรีย์ และประวัติศาสตร์เรื่องแต่ง ปิยวัฒน์ สีแตงสุก มติชน 2023 2
41 อีกฟากหนึ่งของยุโรป : ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออกสมัยใหม่ ค.ศ.1800-2000 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ , 2499-2560 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2023 2
42 สิ้นชาติ เหงียน, เกา กี แสงดาว 2023 2
43 สัตว์สงคราม : ประวัติศาสตร์บาดหมางที่ก่อร่างสร้างโลก แมคมิลลาน, มาร์กาเร็ต , ค.ศ. 1943- Bookscape 2023 2
44 นเรศวรนิพนธ์ : การเมือง อนุสาวรีย์ และประวัติศาสตร์เรื่องแต่ง ปิยวัฒน์ สีแตงสุก มติชน 2023 2
45 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น , ค.ศ. 1948- มติชน 2023 2
46 ปาฏิหาริย์นั้นมีจริง : ความบังเอิญของไทยในการเอาตัวรอดจากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พีระ เจริญวัฒนนุกูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2023 2
47 การระหว่างประเทศของไทย = Thailand's foreign affairs : เอกสารการสอนชุดวิชา. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2022 2
48 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย = Thai political and economic history : เอกสารการสอนชุดวิชา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2022 2
49 ประวัติศาสตร์คอนสแตนติโนเปิล ราชินีแห่งนครทั้งมวล = Constantinople : The queen of cities ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2023 2
50 เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ มติชน 2023 2
51 เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ มติชน 2023 2
52 มนุษย์ 6 ตุลา = [Memoirs of October 6, 1976] แซลมอน 2022 2
53 SDG highlights : a year through COVID-19 ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2022 2
54 ประวัติศาสตร์เกาหลี = A history of Korea : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่ ไพบูลย์ ปีตะเสน แสงดาว 2022 2
55 Dear India มาหาภารตะ นบกมล ธนยากร แซลมอน 2022 2
56 [ทักษิณ ชินวัตร : หลักการและความคิด] = Thaksin Shinawatra : theory and thought บริษัท เวิร์คส์ ครีเอทีฟ จำกัด 2022 2
57 ประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับสุดสั้น = Shortest history of Europe เฮิร์สท์, จอห์น (จอห์น แบรดลีย์) , ค.ศ. 1942-2016 พารากราฟ 2022 2
58 สงครามโลกครั้งที่ 1, 2 (ฉบับสมบูรณ์) = World War I, II : ประวัติศาสตร์การเข่นฆ่าที่โลกต้องเรียนรู้ วีระชัย โชคมุกดา ศรีปัญญา 2022 2
59 ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ พร้อม ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม จิตร ภูมิศักดิ์ , 2473-2509 บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด 2019 2
60 ประวัติศาสตร์เปอร์เซีย ยุคอะคีเมนิด ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด 2022 2
61 ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส ปิยบุตร แสงกนกกุล มติชน 2022 2
62 วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย เบเนดิคต์, รูธ , ค.ศ. 1887-1948 มติชน 2022 2
63 ย่ำต๊อกทั่วกรุงเทพฯ ประยูร อุลุชาฎะ , 2471-2543 เมืองโบราณ 2022 2
64 ก่อร่างเป็นบางกอก แวน รอย, เอ็ดวาร์ด , ค.ศ. 1937- บริษัท มติชน จำกัด 2022 2
65 ไทยศึกษา Thai studies สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2003 2
66 คำอธิบายประกอบตัวบทพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา อรรถ แพทยังกุล , 2480- บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด 1999 2
67 การปฏิวัติฝรั่งเศส จรัล ดิษฐาอภิชัย เบรน เซ็นเตอร์ 1999 2
68 ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ Modern world history สิทธิพล เครือรัฐติกาล , 2524- สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2020 2
69 จีนในอาเซียน ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ พิทยา สุวคันธ์ , 2512- สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2018 2
70 7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม วศิน ปัญญาวุธตระกูล ดีเอ็มจี 2015 2
71 พงศาวดารโยนก ประชากิจกรจักร์ (แช่ม) พระยา , ต. 2450 บริษัท สำนักพิมพ์ศรีปัญญา จำกัด 2014 2
72 200 ปีพม่าในล้านนา ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค 2002 2
73 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของชาวบ้านไทย เอกวิทย์ ณ ถลาง , 2473-2565 มูลนิธิภูมิปัญญา 2001 2
74 จดหมายจากสุดขอบโลก คิดคำนึงถึงอดีตในปัจจุบัน เรย์โนลด์ส, เคร็ก เจ ศยาม 2022 2
75 คิดแบบเยอรมัน เขาทำกันยังไง Why the Germans do it better : notes from a grown-up country แคมป์ฟเนอร์, จอห์น Being 2021 2
76 จากจุฬาฯ สู่บางขวาง บันทึกเดือนตุลาฯ สุรชาติ บำรุงสุข สำนักนิสิตสามย่าน 2021 2
77 ประวัติศาสตร์พม่า จากราชวงศ์ถึงทหารใต้เงาอำนาจนิยมที่ไม่เปลี่ยนแปลง อาณัติ อนันตภาค ศรีปัญญา 2021 2
78 อุษาคเนย์วันนี้ Southeast Asia today ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2020 2
79 บันทึกเหตุการณ์สำคัญของโลก [A brief history of the world] กานท์ สิมมาเขต โนเบิ้ลบุ๊คส์ 2021 2
80 ประวัติศาสตร์แห่งความหลอกลวง 5,000 ปีของการต้มตุ๋น ฉ้อโกง โกหก ปลอมแปลง แททเทอร์ซอลล์, เอียน ยิปซี 2021 2
81 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น History of Japan รงรอง วงศ์โอบอ้อม ทอร์ช 2019 2
82 การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ Thailand : the politics of despotic paternalism ทักษ์ เฉลิมเตียรณ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2018 2
83 ปฏิวัติฝรั่งเศส The French revolution พีรวุฒิ เสนามนตรี ยิปซี กรุ๊ป 2019 2
84 ไกลกะลา แอนเดอร์สัน, เบเนดิก อาร์. โอ' จี (เบเนดิก ริชาร์ด โอ' กอร์แมน) , ค.ศ. 1936-2015 อ่าน 2019 2
85 ประวัติศาสตร์เวียดนาม History of Vietnam รงรอง วงศ์โอบอ้อม ทอร์ช 2019 2
86 ออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทย ว่าด้วยประวัติศาสตร์นอกขนบและวิธีวิทยาทางเลือก ธงชัย วินิจจะกูล ฟ้าเดียวกัน 2019 2
87 แผ่นดินพระนารายณ์ กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ บุ๊คสโตน 2018 2
88 ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2018 2
89 ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้านการทูต บรรพต กำเนิดศิริ โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2018 2
90 ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป ค.ศ. 1951-1992 จุฬาพร เอื้อรักสกุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2018 2
91 การค้าและการเมืองในพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์ อานนท์ จิตรประภาส ศรีปัญญา 2018 2
92 การลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เมืองกวางจู 18 พฤษภาคม ม.ป.พ.] 2015 2
93 ญี่ปุ่นกับการสร้างจักรวรรดินิยม ศิริพร ดาบเพชร ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2016 2
94 ไทย ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ แซลมอน 2017 2
95 โฉมหน้าราชาชาตินิยม ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย ธงชัย วินิจจะกูล ฟ้าเดียวกัน 2016 2
96 เปิดแผนยึดล้านนา เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว มติชน 2016 2
97 อินเดียศึกษา การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม จรัญ มะลูลีม ศยาม 2016 2
98 ไอบีเรีย ประวัติศาสตร์สเปน และโปรตุเกส ปัญญา วิวัฒนานันท์ ยิปซี 2016 2
99 ไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิทธิพล เครือรัฐติกาล , 2524- สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2015 2
100 Studies in Thai and Southeast Asian histories Charnvit Kasetsiri , 1941- The Foundation for the Promotion of Social Science and Humanities Textbooks Project 2015 2
go Top