THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Best Loan Book

Search Keyword

No Message Property. ~

Best Loan Book 100

대출 TOP 100 인기도서에 대한 목록 제공
Rank Title Author Publisher Publication Year Loan Count
1 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2004 14
2 2030 : อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม กิลเยน, เมาโร เอฟ Being 2022 11
3 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2008 10
4 เมื่อบันไดหัก : มองสังคมเหลื่อมล้ำผ่านแว่นจิตวิทยา เพย์น, คีธ (นักสังคมสงเคราะห์) Bookscape 2022 8
5 แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน เวด-เมนอน, อลก ซอย 2021 7
6 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น สายพิณ ชินตระกูลชัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2019 7
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ วันทนีย์ วาสิกะสิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1994 7
8 การบัญชีชั้นกลาง 2 Intermediate accounting 2 กุลยา จันทะเดช สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2020 7
9 จิตวิทยาสังคม จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , 2502- สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2006 7
10 ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ อมรินทร์ฮาวทู 2023 6
11 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ = Financial reporting and analysis นนทวรรณ ยมจินดา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 6
12 ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา วรเวศม์ สุวรรณระดา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2016 6
13 เมื่อบันไดหัก : มองสังคมเหลื่อมล้ำผ่านแว่นจิตวิทยา เพย์น, คีธ (นักสังคมสงเคราะห์) Bookscape 2022 6
14 Money 101 เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข จักรพงษ์ เมษพันธุ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2019 6
15 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2012 6
16 เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ซิลค์เวอร์ม 2003 6
17 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น Introductory economics เกรียงไกร เตชกานนท์ โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2021 6
18 ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย = Contemporary social work theories กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2010 6
19 เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์) 1999 6
20 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Introductory economics เกรียงไกร เตชกานนท์ โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2023 5
21 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ภราดร ปรีดาศักดิ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 5
22 สวัสดิการและการจัดบริการผู้สูงอายุ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2012 5
23 หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน อาณัติ ลีมัคเดช ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2008 5
24 มนุษย์ ชุมชน กับเศรษฐกิจ กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2005 5
25 บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย รื้อ-สร้าง-ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมืองตั้งแต่ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ สามชาย ศรีสันต์ , 2513- สมมติ 2020 5
26 การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย Risk management and insurance จารุพร ไวยนันท์ บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด 2009 5
27 สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2006 5
28 วาทกรรมการพัฒนา อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power, knowledge, truth, identity and otherness ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร วิภาษา 2000 5
29 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม Accounting for environmental and social responsibility วัชนีพร เศรษฐสักโก หจก. วี.เจ. พริ้นติ้ง 2017 5
30 หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน อาณัติ ลีมัคเดช ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2013 5
31 การบริหารการเงินธุรกิจ แนวคิดและแนวปฏิบัติ = Corporate financial management : concepts and applications เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2009 5
32 สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา กาญจนา แก้วเทพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ 2008 5
33 จิตวิทยาสังคม ทฤษฎีและการประยุกต์ = Social psychology : theories and applications สิทธิโชค วรานุสันติกูล บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2003 5
34 ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ อมรินทร์ฮาวทู 2022 4
35 Money making machine เครื่องจักรผลิตเงินสด กระทรวง จารุศิระ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด 2022 4
36 การบัญชีชั้นสูง ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส 2021 4
37 จิตวิทยาว่าด้วยเงิน = The psychology of money : [timeless lessons on wealth, greed, and happiness] เฮาเซิล, มอร์แกน บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด 2022 4
38 สูตรโกงของคนเก่งเงิน = Money hack$ โรวัน, ลิซ่า วีเลิร์น 2022 4
39 เศรษฐศาสตร์การเงิน : ทฤษฎี นโยบาย และหลักปฏิบัติ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 4
40 ครอบครัวตึ๋งหนืด . เล่ม 37, ตอน เศรษฐีออนไลน์ อิม, ชัง-โฮ นานมีบุ๊คส์ 2021 4
41 ชนบทภาคเหนือในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นภาพร อติวานิชยพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 4
42 Untitled case : piece / maker คน / สับ / สิ่งของ ยชญ์ บรรพพงศ์ แซลมอน 2022 4
43 บริหารธุรกิจ : ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า = Business : creating value for success and sustainability วิทยา ด่านธำรงกูล โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 4
44 การตัดเค้กที่ทำนายว่าใครจะกลายเป็นอาชญากร มิยางุจิ, โคจิ วีเลิร์น 2022 4
45 เมื่อบันไดหัก : มองสังคมเหลื่อมล้ำผ่านแว่นจิตวิทยา เพย์น, คีธ (นักสังคมสงเคราะห์) Bookscape 2022 4
46 2030 : อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม กิลเยน, เมาโร เอฟ Being 2022 4
47 2030 : อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม กิลเยน, เมาโร เอฟ Being 2022 4
48 รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 อภิชาต สถิตนิรามัย ฟ้าเดียวกัน 2013 4
49 รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 อภิชาต สถิตนิรามัย ฟ้าเดียวกัน 2013 4
50 สังคมกับเศรษฐกิจ Society and economy ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ บริษัท พูลสวัสดิ์ พับลิชชิ่ง จำกัด 2012 4
51 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม อมรา พงศาพิชญ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1999 4
52 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา Introduction to sociology ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021 4
53 เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ลงทุนแมน บริษัท แอลทีแมน จำกัด 2020 4
54 รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 อภิชาต สถิตนิรามัย ฟ้าเดียวกัน 2013 4
55 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970 อินแกรม, เจมส์ ซี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2009 4
56 วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย วราภรณ์ แช่มสนิท มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุภาพผู้หญิง 2008 4
57 ไขความลับสมองเงินล้าน เอคเคอร์, ที. ฮาร์ฟ วีเลิร์น 2005 4
58 อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน" วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน ยุกติ มุกดาวิจิตร ฟ้าเดียวกัน 2005 4
59 การเงินธุรกิจ Corporate finance พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล 2005 4
60 Introducing หลัง-สตรีนิยม โพคา, โซเฟีย โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 2005 4
61 นโยบายสาธารณะ แนวความคิด กระบวนการ และการวิเคราะห์ มยุรี อนุมานราชธน คนึงนิจการพิมพ์ 2004 4
62 เศรษฐศาสตร์การเมืองพื้นฐาน บุญศักดิ์ แสงระวี สุขภาพใจ 2003 4
63 เหยื่ออาชญากรรม สุดสงวน สุธีสร ม.ป.พ.] 2000 4
64 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับปรับปรุง) วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด 1998 4
65 เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ , 2499- โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1998 4
66 การบัญชีการเงิน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2021 4
67 ชาญชรา : ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา วรเวศม์ สุวรรณระดา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2016 4
68 การบัญชีการเงิน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2017 4
69 แค่ใช้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ ซาซากิ, เคอิจิ , ค.ศ. 1912- วีเลิร์น 2016 4
70 ธุรกิจระหว่างประเทศ บริบทของประเทศไทย ภวิดา ปานะนนท์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2016 4
71 ตำราหลักการตลาด [Principles of marketing] วิทวัส รุ่งเรืองผล บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด 2015 4
72 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย คณิต ณ นคร , 2480- โรงพิมพ์เดือนตุลา 2009 4
73 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันทน์ , 2510- วิญญูชน 2012 4
74 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2011 4
75 จิตวิทยาสังคม นพมาศ อุ้งพระ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2010 4
76 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ภราดร ปรีดาศักดิ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2007 4
77 Data decision making ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยดาต้า ปฐมภัทร คำตา Shortcut 2023 3
78 ประท้วง! : ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร ฮาเวิร์ท-บูท, อลิซ แซนด์คล็อคบุ๊คส์ 2022 3
79 Road to data-driven organizations หนทางสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อสมา กุลวานิชไชยนันท์ บริษัท เออินเทลลิเจนซ์ จำกัด 2023 3
80 Black swan : วันมืดมิดในชีวิตการลงทุน ลงทุนแมน บริษัท แอลทีแมน จำกัด 2022 3
81 Money making machine เครื่องจักรผลิตเงินสด กระทรวง จารุศิระ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด 2022 3
82 องค์การและการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ = Social welfare and social work organization and management พงษ์เทพ สันติกุล , 2506- สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 3
83 Strange new world : how thinkers and activists redefined identity and sparked the sexual revolution Trueman, Carl R. Crossway 2022 3
84 เศรษฐศาสตร์การเงิน : ทฤษฎี นโยบาย และหลักปฏิบัติ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 3
85 ทำงานสำเร็จได้ก่อนเดดไลน์เสมอ = The deadline effect ค็อกซ์, คริสโตเฟอร์ (นักสื่อมวลชน) อมรินทร์ฮาวทู 2022 3
86 งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 = HR 5.0 : digital HR system จิรประภา อัครบวร บริษัท กรกนกการพิมพ์ จำกัด 2022 3
87 สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ที่ไหนก็เอาอยู่ มนัสวี ศุระศรางค์ เซเว่นดี บุ๊ค 2022 3
88 Money making machine เครื่องจักรผลิตเงินสด กระทรวง จารุศิระ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด 2022 3
89 Bananas, beaches and bases : making feminist sense of international politics Enloe, Cynthia H. , 1938- University of California Press 2014 3
90 ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ อมรินทร์ฮาวทู 2022 3
91 ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ อมรินทร์ฮาวทู 2022 3
92 Give yourself some space เพราะห่วง จึงห่าง เพราะปล่อยวาง จึงผูกพัน ยุกาวะ, ฮิซาโกะ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด 2022 3
93 10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , 2502- สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 2013 3
94 การตลาด 101 ตรีฤกษ์ เพชรมนต์ เช็ก 2022 3
95 รวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึก = Wealthinking ชเว, เคลลี Howto 2022 3
96 รวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึก = Wealthinking ชเว, เคลลี Howto 2022 3
97 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย = Introduction to contemporary society สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2022 3
98 เมื่อบันไดหัก : มองสังคมเหลื่อมล้ำผ่านแว่นจิตวิทยา เพย์น, คีธ (นักสังคมสงเคราะห์) Bookscape 2022 3
99 เผด็จการความคู่ควร : เกิดอะไรขึ้นกับประโยชน์ส่วนรวม = The tyranny of merit : what's become of the common good? แซนเดล, ไมเคิล เจ ซอลท์ 2022 3
100 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ : เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส 2022 3
go Top