THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Best Loan Book

Search Keyword

No Message Property. ~

Best Loan Book 100

대출 TOP 100 인기도서에 대한 목록 제공
Rank Title Author Publisher Publication Year Loan Count
1 2030 : อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม กิลเยน, เมาโร เอฟ Being 2022 7
2 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1995 7
3 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2012 7
4 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 1979 7
5 ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ อมรินทร์ฮาวทู 2023 6
6 ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ อมรินทร์ฮาวทู 2022 6
7 โลก modern & post modern ธีรยุทธ บุญมี , 2493- สายธาร 2003 6
8 SchweserNotes 2023 CFA exam prep . Level I Kaplan Schweser 2022 5
9 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ = Financial reporting and analysis นนทวรรณ ยมจินดา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 5
10 ทฤษฎีสังคมวิทยา สุภางค์ จันทวานิช สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2022 5
11 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันทน์ , 2510- วิญญูชน 2012 5
12 มนุษย์ ชุมชน กับเศรษฐกิจ กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2005 5
13 ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน อภิชาต สถิตนิรามัย มติชน 2021 5
14 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2004 5
15 เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ซิลค์เวอร์ม 2003 5
16 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1995 5
17 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น Introductory economics เกรียงไกร เตชกานนท์ โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2021 5
18 100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ S Idea 2020 5
19 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ภราดร ปรีดาศักดิ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2016 5
20 เราจะเป็นแดดจ้าในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก แพ, ซ็องแท บลูม พับลิชชิ่ง 2023 4
21 ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย = The no asshole rule ซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ Howto 2023 4
22 Data storytelling in marketing ใช้ดาต้าเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ วสะ บูรพาเดชะ Short Cut 2022 4
23 การตัดเค้กที่ทำนายว่าใครจะกลายเป็นอาชญากร มิยางุจิ, โคจิ วีเลิร์น 2022 4
24 เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดาการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2016 4
25 สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร วิกานดา พรสกุลวานิช สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 4
26 กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ วิชา มหาคุณ , 2489- นิติบรรณการ 2008 4
27 เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ , 2459-2542 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2016 4
28 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา Criminology and penology ปกรณ์ มณีปกรณ์ บริษัท โอ เอ็น จี การพิมพ์ จำกัด 2006 4
29 ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก จิราภา วรเสียงสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์ 2020 4
30 ผู้หญิง อำนาจ เบียร์ด, แมรี , ค.ศ. 1955- บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด 2020 4
31 Money 101 เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข จักรพงษ์ เมษพันธุ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2019 4
32 การกระทำผิดในสังคม สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เสริน ปุณณะหิตานนท์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2015 4
33 ต่อยอดไอเดียทำธุรกิจ กับ 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาแฟชั่น การดี เลียวไพโรจน์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 2014 4
34 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2013 4
35 อาชญาวิทยา สุดสงวน สุธีสร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2004 4
36 การบัญชีต้นทุน Cost accounting มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2019 4
37 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันทน์ , 2510- วิญญูชน 2012 4
38 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2011 4
39 Social listening การตลาดแบบฉลาดฟังเสียงลูกค้า ณัฐพล ม่วงทำ SHORTCUT 2023 3
40 ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้ว = Work live balance ถนอม เกตุเอม DOT 2023 3
41 Money mindset จักรพงษ์ เมษพันธุ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2022 3
42 มั่งคั่งด้วยกฎแห่งการลงทุน = The laws of wealth ครอสบี, แดเนียล , ค.ศ. 1979- บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด 2023 3
43 The ruling game : ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดุลยภาค ปรีชารัชช มติชน 2023 3
44 เราจะเป็นแดดจ้าในวันที่ฟ้ามีเมฆมาก แพ, ซ็องแท บลูม พับลิชชิ่ง 2566 3
45 หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ = Fundamentals of public budgeting and finance ศิกานต์ อิสสระชัยยศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2023 3
46 ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย = The no asshole rule ซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ Howto 2023 3
47 เซ็กซ์นั้นสนุกไฉน : วิวัฒนาการด้านเพศวิถีของมนุษย์ = Why is sex fun? : the evolution of human sexuality ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม ยิปซี 2023 3
48 เฟมินิสม์เป็นของทุกคน : การเมืองแห่งความมุ่งมาดปรารถนา ฮุกส์, เบลล์ , ค.ศ. 1952-2021 เฟมินิสต้า 2023 3
49 เมื่อหัวว่างจึงสร้างสรรค์ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร มติชน 2019 3
50 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 3
51 Work ประวัติศาสตร์แห่งการทำงาน (ไปทำไม) ซูสแมน, เจมส์ Sophia 2022 3
52 ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ อมรินทร์ฮาวทู 2022 3
53 จิตวิทยาว่าด้วยเงิน = The psychology of money : [timeless lessons on wealth, greed, and happiness] เฮาเซิล, มอร์แกน บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด 2022 3
54 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ภราดร ปรีดาศักดิ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 3
55 เจ้า พ่อค้า ชาวนา นายทุน และเครือข่ายธุรกิจ : การก่อตัวของกลุ่มทุนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจล้านนา ชัยพงษ์ สำเนียง ศยาม 2022 3
56 รวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึก = Wealthinking ชเว, เคลลี Howto 2022 3
57 บริหารธุรกิจ : ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า = Business : creating value for success and sustainability วิทยา ด่านธำรงกูล โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2022 3
58 100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ มูลนิธิคณะก้าวหน้า 2022 3
59 จิตวิทยาว่าด้วยเงิน The psychology of money เฮาเซิล, มอร์แกน บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด 2022 3
60 จิตวิทยาว่าด้วยเงิน = The psychology of money : [timeless lessons on wealth, greed, and happiness] เฮาเซิล, มอร์แกน บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด 2022 3
61 เราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์ อาไดชี่, ชิมามานดา เอ็นโกซี , ค.ศ. 1977- Readtherunes 2022 3
62 2030 : อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม กิลเยน, เมาโร เอฟ Being 2022 3
63 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา อัจฉรียา ชูตินันทน์ , 2510- วิญญูชน 2018 3
64 เศรษฐกิจไทย : โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง ฝ่าย 1979 3
65 การสอบบัญชี นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอเพรส 2020 3
66 เศรษฐศาสตร์ ทองเปลว ชลภูมิ , 2455-2492 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1946 3
67 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา สุนิสา ช่อแก้ว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2020 3
68 มาตรการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา : พิจารณาศึกษา สำนักกรรมาธิการ2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2003 3
69 เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิทยากร เชียงกูล , 2489- สายธาร 2002 3
70 การสร้างสังคมเศรษฐกิจ The making of economic society ไฮล์บรอนเนอร์, โรเบิร์ต แอล ์ดวงกมล 1988 3
71 คู่มือสำรวจโลกฉบับนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม นีซี, ยูริ วีเลิร์น 2021 3
72 Practical data visualization with Power BI กิตติพงศ์ เนียมเจริญ บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด 2021 3
73 การตลาดแบบรู้ใจ Personalized marketing ณัฐพล ม่วงทำ Short cut 2021 3
74 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2021 3
75 การตลาด 5.0 เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ = Marketing 5.0 คอตเลอร์, ฟิลิป เนชั่นบุ๊คส์ 2021 3
76 สถิติสำหรับงานวิจัย หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS กัลยา วานิชย์บัญชา หจก.สามลดา 2021 3
77 คุณฉลาดพอจะทำงานที่ Google หรือเปล่า? พาวสโตน, วิลเลียม วีเลิร์น 2020 3
78 ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม ยิปซี 2020 3
79 บริหารธุรกิจ ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า = Business : creating value for success and sustainability วิทยา ด่านธำรงกูล โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2018 3
80 คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น ฮอนดะ, เคน วีเลิร์น 2017 3
81 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ เธเลอร์, ริชาร์ด เอช , ค.ศ.1945- Openworlds 2016 3
82 การก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน อาทิตย์ ทองอินทร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต 2015 3
83 เสรีนิยมใหม่ ความรู้ฉบับพกพา สเตเกอร์, แมนเฟร็ด บี , ค.ศ. 1961- Openworlds 2016 3
84 โซเชียลมีเดียเพื่อการบริหารธุรกิจ Social media for business management ปีเตอร์ รักธรรม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2015 3
85 สถิติประยุกต์ ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม ธีระ สินเดชารักษ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2015 3
86 พนันพื้นบ้าน การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2014 3
87 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2011 3
88 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ชาย โพธิสิตา บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2009 3
89 ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง มาลี พฤกษ์พงศาวลี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2008 3
90 สังคมวิทยาอาชญากรรม Sociology of crime จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , 2502- สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2008 3
91 ขบวนการก่อการร้าย JI ญะมาอะฮ์ อิสลามิยะห์ (Jemaah Islamiyah) สุรชาติ บำรุงสุข อนิเมทกรุ๊ป 2007 3
92 เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดาการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2007 3
93 Introducing หลัง-สตรีนิยม โพคา, โซเฟีย โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 2005 3
94 สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย Social welfare in Thai society ระพีพรรณ คำหอม โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2002 3
95 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่/ขบวนการเคลื่อนไหว ประชาสังคมในต่างประเทศ บทสำรวจพัฒนาการสถานภาพและนัยยะ เชิงความคิด/ทฤษฎีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย = New social movements/civil society movements : development, status and implications for radical democracy ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร วิภาษา 1997 3
96 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ วันทนีย์ วาสิกะสิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1994 3
97 อาชญาวิทยา สหวิทยาการว่าด้วยปัญหาอาชญกรรม ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ , 2493- โครงการตำรา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1988 3
98 เศรษฐมิติพื้นพื้น พีระ ตั้งธรรมรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2021 3
99 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย Business and capitalist development in Thailand พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2021 3
100 Digital marketing concept & case study 7th edition : ฉบับรับมือ new normal หลัง COVID-19 ณัฐพล ใยไพโรจน์ บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ 2020 3
go Top