Nongyao Chaiseri Library

Calm

ห้องสมุดนงเยาว์  ชัยเสรี เป็นห้องสมุดที่เงียบสงบทำให้เกิดสมาธิ นักศึกษาจึงสามารถใช้เวลาในการทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ หรือสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อเข้าไปนั่งในห้องสมุดแห่งนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย

Future

ห้องสมุดนงเยาว์  ชัยเสรี เป็นห้องสมุดที่ทันต่อเทคโนโลยี มีวิธีการค้นหาหนังสือรุ่นใหม่ (New edition) โดยใช้ QR code เป็นช่องทางให้นักศึกษาได้สแกนค้นหาสำหรับการใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและบ่งบอกถึงความเป็นห้องสมุดในอนาคต

Subscribe to Nongyao Chaiseri Library