Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre

Substainable learning

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน มีบริการที่เอื้อต่อการศึกษาและคันคว้าความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมและโซนอ่านหนังสือฯลฯ ซึ่งให้บริการตลอดเกือบ 24 ชั่วโมง ทำให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

ผู้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงปฏิบัติพระภารกิจทั้งในฐานะพระอาจารย์และในฐานะผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ ท่านเป็นต้นแบบของการมีวินัยและการศึกษาหาความรู้แก่นักศึกษา ผมจึงถ่ายทอดความเป็นต้นแบบผ่านการสะท้อนของพระรูปกับภาพของนักศึกษาที่กำลังระดมสมองกันอยู่

Subscribe to Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre